การลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล

1

ผู้เข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูล

สามารถลงทะเบียน วางหลักประกันค่ามัดจำป้ายหมายเลขประมูล

 • รถยนต์ รถเพื่อการเกษตร 20,000 บาท
 • รถจักรยานยนต์ 20,000 บาท (กรณีประมูลรถ 1 คัน วางเงินมัดจำเพียง 5,000 บาท)

วางหลักประกันค่ามัดจำป้าย

 • มัดจำป้ายเป็น “เงินสด”
  ผู้เข้าร่วมประมูลต้องรับเงินมัดจำป้ายไม่เกิน 3 วันทำการนับจากวันประมูลและตรวจสอบจำนวนเงินมัดจำป้าย พร้อมลงนามรับเงินคืน โดยถือว่าผู้เข้าร่วมประมูล ทราบและยอมรับแล้วและสละสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง
 • • มัดจำป้ายเป็น “เงินโอน”
  ผู้เข้าร่วมประมูลต้องทำเรื่องคืนเงินมัดจำพร้อมแนบเอกสารสำเนาหน้าบัญชีที่ตรงกับชื่อในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี บริษัทฯได้รับเอกสารจะทำเรื่องโอนเงินคืนผู้ซื้อในวันถัดไป หลังจากได้รับเอกสารคืนเงินมัดจำป้าย

ผู้ซื้อที่ชนะการประมูล

ต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำการ วันสุดท้ายชำระก่อน 12.00 น.


ผู้ซื้อที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

ต้องชำระ 10% ของค่ารถ+ค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) 100% ภายในวันประมูล
ส่วนที่เหลือ 90% ชำระภายใน 3 วันทำการ วันสุดท้ายชำระก่อน 12.00 น.

2

ผู้ที่สนใจร่วมประมูลออนไลน์ (Online)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้โดยสมัครสมาชิก

 • ชำระค่ามัดจำ 40,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์ อ๊อคชั่น จำกัด
  เพื่อรับหมายเลขสมาชิก และ username/password ที่ใช้ในการร่วมประมูลออนไลน์อีกทั้งยังสามารถขอป้ายเข้าร่วมประมูลหน้าลานได้

พิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ( KKP )

 • ชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์ อ๊อคชั่น จำกัด
  เพื่อรับหมายเลขสมาชิก และ username/password ที่ใช้ในการร่วมประมูลออนไลน์อีกทั้งยังสามารถขอป้ายเข้าร่วมประมูลหน้าลานได้

กรณียกเลิกสมาชิก

ต้องทำเรื่องคืนเงินสมาชิกพร้อมแนบเอกสารสำเนาหน้าบัญชีที่ตรงกับชื่อสมาชิกเท่านั้น เว้นแต่ บริษัท/ร้านของสมาชิกไม่มีเลขที่บัญชี สามารถใช้สำเนาหน้าบัญชีของกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งที่ระบุในหนังสือรับรอง

3

เมื่อผู้ซื้อชำระเงินครบ

สามารถนำรถที่ประมูลกลับได้ทันที และรับรถหลังจากประมูลได้ไม่เกิน 7 วัน
รับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอน ประมาณ 15-30 วันทำการ


บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อ-ที่อยู่ ผู้เข้าร่วมประมูลที่ลงทะเบียนตามใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หลังผู้ซื้อได้รถประมูลทั้งหน้าลานและออนไลน์แล้วเท่านั้น เว้นแต่ บริษัท/ร้าน ประมูลได้รถที่ไม่มี VAT สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งที่ระบุในหนังสือรับรอง


กรณีที่ผู้ซื้อต้องการขอใบเสร็จ/บกำกับภาษีใหม่เพื่อใช้ทดแทนใบต้นฉบับที่สูญหายจะต้องมีใบแจ้งความเพื่อขอใหม่ หากไม่มีใบแจ้งความจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อคัน


เอกสารที่จำเป็น

1

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีไม่มาประมูลด้วยตนเอง

ทำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เงินมัดจำการประมูล เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียน


กรณีบุคคลธรรมดาเป็นชาวต่างชาติ

สำเนาพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานในประเทศหรือหนังสือรับรองที่พำนัก

2

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาใบภพ.20 (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

เงินมัดจำการประมูล เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียน

การปรับราคาประมูล

รถยนต์

ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท :

โฆษกจะปรับราคาขึ้น

ครั้งละ 2,000 บาท


ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป :

โฆษกจะปรับราคาขึ้น

ครั้งละ 10,000 บาท

จักรยานยนต์

ราคาไม่เกิน 1 แสนบาท :

โฆษกจะปรับราคาขึ้น

ครั้งละ 1,000 บาท


ราคาตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป :

โฆษกจะปรับราคาขึ้น

ครั้งละ 2,000 บาท

รถเพื่อการเกษตร

โฆษกจะปรับราคาขึ้น ครั้งละ 2,000 บาท


ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอราคาสูงสุดจะถือเป็นผู้ชนะการประมูล การตัดสินพิธีกร์ถือเป็นที่สิ้นสุด

ค่าธรรมเนียม

ค่าดำเนินการ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อคัน

 • รถยนต์ 10,000 บาท
 • รถจักรยานยนต์เกิน 500 cc 10,000 บาท
 • รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 499 cc 1,500 บาท
 • รถการเกษตร 8,000 บาท
 • อุปกรณ์รถเกี่ยวข้าว รถไถ 1,000 บาท
 • รถบรรทุก 6 ล้อ 12,500 บาท
 • รถบรรทุก 10 ล้อ 16,500 บาท