สมัครสมาชิกประมูลออนไลน์

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการเข้าร่วมประมูล

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์ อ๊อคชั่น จำกัด
“ผู้ขาย” หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมาย นิติบุคคล บุคคลธรรมดา สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทธุรกิจรถให้เช่า ฯลฯ
“ผู้ซื้อ” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ซื้อรถจากประมูลขายทอดตลาด
“ผู้เข้าร่วมประมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประมูลในการประมูลขายทอดตลาด

1. บริษัทฯ เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยวิธีการประมูลทรัพย์สิน ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินที่นำเข้าประมูล ทรัพย์สินที่นำออกขายถือเป็นรถยนต์ใช้แล้ว คุณภาพอาจไม่สมบูรณ์ เป็นการขายตามสภาพ ไม่ได้1. บริษัทฯ เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยวิธีการประมูลทรัพย์สิน ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินที่นำเข้าประมูล ทรัพย์สินที่นำออกขายถือเป็นรถยนต์ใช้แล้ว คุณภาพอาจไม่สมบูรณ์ เป็นการขายตามสภาพ ไม่ได้ ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสภาพรถแต่อย่างใด ข้อมูลบางประการไม่สามารถตรวจสอบได้ ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เงื่อนไขและคุณสมบัติต่าง ๆ ของรถยนต์ก่อนเข้าร่วมประมูล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิด ใด ๆ ในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายหลังการประมูล โดยถือว่าผู้ซื้อทราบและยอมรับถึงสภาพของรายการนั้นแล้ว บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนใด ๆ ทั้งสิ้น
2. บริษัทฯ เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลได้ 2 ช่องทาง คือการประมูลที่หน้าลานประมูล โดยการยกมือชูป้าย และการประมูลผ่านระบบ กรณีที่มีการเสนอราคาพร้อมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประมูลหน้าลาน ON SITE กับผู้ประมูลทาง บริษัทฯ ขอ สงวนการให้สิทธิ์กับผู้เข้าร่วมประมูลก่อน และท่านใดที่เสนอราคาสูงสุดเป็นท่าน สุดท้าย เมื่อโฆษกทำการขานราคานับ1 นับ2 นับ3 พร้อมกับเคาะค้อนขายผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะถือเป็นผู้ชนะการประมูล ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของผู้ดำเนินการประมูลมีอำนาจสูงสุด เมื่อเคาะค้อนขายเป็นที่สิ้นสุดการประมูลทันที **
3. ผู้ซื้อ ยอมรับเงื่อนไขการประมูลและยินยอมที่จะชำระเงินครบเต็มจำนวน ภายใน 3 วันทำการนับจากวันประมูล ผู้ซื้อต้องขนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ ไม่เกิน 7 วัน
4. กรณีที่ผู้ซื้อ ไม่ชำระเงินรถยนต์ที่ประมูลได้ให้ครบจำนวน แก่บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันประมูล ผู้ขายและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ริบเงินมัดจำและสามารถยกเลิกการขายหรือนำรถยนต์ที่ขายจากผู้ซื้อกลับคืน
5. กรณีที่ผู้ซื้อ ปฎิเสธการรับรถ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ซื้อต้องชำระ 10% ของตัวค่ารถยนต์ + ค่าดำเนินการเต็มจำนวน (ค่าดำเนินการตามประเภทรถ) ให้แก่บริษัทฯ
6. ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การโอนกรรมสิทธิ์และการรับโอนกรรมสิทธิ์ การจดทะเบียน ค่าขนย้าย ค่าภาษี ค่าปรับ / เงินเพิ่ม อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมถึงค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีมีการการแจ้งหยุดใช้รถ) ตลอดจนภาษีรถนิติบุคคลที่โอน 2 ต่อหรือมากกว่า (ถ้ามี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการประมูลที่แจ้งหรือทางพิธีกรการประมูลได้ประกาศ
7. บริษัทฯ จะบันทึกวิดีโอ ภาพและเสียง ของการประมูลทุกครั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการขายทอดตลาด ทั้งนี้การตัดสินของพิธีกรประมูลถือเป็นที่สิ้นสุด
8. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเป็นความลับโดยจะไม่นำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดของข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลที่สาม หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งในเชิงพาณิชย์ รวมถึง จะไม่นำข้อมูลที่ได้ไปกระทำการใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ลงทะเบียน หรือ มีความจำเป็นเพื่อผลในทางกฏหมายเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประมูล และผู้ซื้อ ในการใช้สื่อโฆษณาต่างๆในรูปแบบ วีดิโอ รูปภาพ เสียง ที่อาจจะติด ภาพ เสียง ตามข้อกฎหมาย PDPA ผู้ซื้อและผู้เข้าร่วมประมูลยอมรับและยินยอมตามเงื่อนไขตามประกาศ ของบริษัท ฯ
10. ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์และลงนามยืนยัน ก่อนนำรถยนต์ออกจากนอกพื้นที่ของบริษัทฯ หากผู้ซื้อไม่ตรวจสภาพรถยนต์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการขอคืนรถ ถือว่าผู้ซื้อยินยอมรับรถยนต์ตามสภาพดังกล่าว และ สละสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนรถ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบในกรณีที่ รถไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ รถไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ รถติด CAR BLACKLIST หรือ รถเคลมประกัน ซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในเล่มทะเบียนหน้า 18
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันระบบเกียร์และเลขไมล์ที่ปรากฎในมาตรวัดระยะของรถทุกประเภท
13. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงเครื่องยนต์, เกียร์, เฟืองท้าย, แผ่นเพลท หรืออะไหล่ใดๆ ที่ไม่ตรงจากโรงงานผู้ผลิต
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา , หมายเหตุ และเงื่อนไขการประมูลให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน และกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ทรัพย์สินประเภทรถที่นำออกขายทอดตลาดได้ทำการยกเลิก พ.ร.บ. และกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
16. ผู้ซื้อต้องดำเนินการศึกษาเงื่อนไขขั้นตอนการประมูล การชำระเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขตามประกาศของบริษัทฯ
17. ผู้ซื้อต้องทำการกรอกแบบฟอร์มเอกสาร KYC เพื่อแสดงตัวตนทุกๆ 1 ปี
18. ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบภาษีประจำปี / ภาษีนิติบุคคล / ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับตัวรถ (ถ้ามี)
19. หากพบว่าการประมูลไม่โปร่งใส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประมูลคันดังกล่าวทันที

 

ขั้นตอนการประมูล

การลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล

1. ผู้เข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูล สามารถลงทะเบียน วางหลักประกันค่ามัดจำป้ายหมายเลขประมูลสำหรับการเข้าร่วมประมูล รถยนต์ รถเพื่อการเกษตร รถจักรยานยนต์ 20,000 บาท และรถจักรยานยนต์สำหรับ 1 คัน 5,000 บาท

2.กรณีเงินมัดจำป้ายเป็นเงินสด หากผู้เข้าร่วมประมูลไม่ชนะการประมูลต้องรับเงินมัดจำป้ายคืนไม่เกิน 3 วันทำการนับจากวันประมูล และตรวจสอบจำนวนเงินมัดจำป้าย พร้อมลงนามรับเงินคืน โดยถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทราบและยอมรับแล้ว และสละสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง

3.กรณีเงินมัดจำป้ายเป็นเงินโอน หากผู้เข้าร่วมประมูลไม่ชนะการประมูลต้องทำเรื่องคืนเงินมัดจำพร้อมแนบเอกสารสำเนาหน้าบัญชีที่ตรงกับชื่อในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี บริษัทฯได้รับเอกสารจะทำเรื่องโอนเงินคืนผู้ซื้อในวันถัดไปหลังจากได้รับเอกสารคืนเงินมัดจำป้าย

4.ผู้ซื้อที่ชนะการประมูลจะต้องลงนามในเอกสารเพื่อยืนยันการรับรถ ในแต่ละคันที่ชนะการประมูล

5.ผู้ซื้อที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ต้องทำการชำระ 10% ของตัวรถ+ค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ระบุในแคตตาล็อกเต็มจำนวน ภายในวันประมูล ส่วนที่เหลือ 90% ชำระภายใน 3 วันทำการ (เงินมัดจำป้าย 20,000 จะถือเป็นส่วนหนึ่งของราคารถที่ประมูลได้)

6.วันสุดท้ายของการชำระเงินไม่เกิน 12.00 น.

7. ผู้ที่สนใจร่วมประมูลออนไลน์ (Online) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้โดยสมัครสมาชิก ชำระค่ามัดจำ 40,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท พรีเมี่ยม อินเตอร์ อ๊อคชั่น จำกัด เพื่อรับหมายเลขสมาชิก และ username / password ที่ใช้ในการร่วมประมูลออนไลน์ อีกทั้งยังสามารถขอป้ายเข้าร่วมประมูลหน้าลานได้ โดยการสมัครสมาชิกจะสามารถยกเลิกได้หลังจากวันสมัคร 6 เดือน

8. กรณียกเลิกสมาชิก ต้องทำเรื่องคืนเงินสมาชิกพร้อมแนบเอกสารสำเนาหน้าบัญชีที่ตรงกับชื่อสมาชิกเท่านั้น เว้นแต่ บริษัท/ร้านของสมาชิกไม่มีเลขที่บัญชี สามารถใช้สำเนาหน้าบัญชีของกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งที่ระบุในหนังสือรับรอง

9.เมื่อผู้ซื้อชำระเงินครบแล้วสามารถนำรถที่ประมูลกลับได้ทันที และนัดรับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอน ประมาณ15-30 วันทำการ

10.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อ-ที่อยู่ ผู้เข้าร่วมประมูลที่ลงทะเบียนตามใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หลังผู้ซื้อได้รถประมูลทั้งหน้าลานและออนไลน์แล้ว

11.กรณีที่ผู้ซื้อต้องการขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีใหม่เพื่อใช้ทดแทนใบต้นฉบับที่สูญหายจะต้องมีใบแจ้งความเพื่อขอใหม่ หรือหากไม่มีใบแจ้งความจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อคัน

 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

- บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีไม่มาประมูลด้วยตนเอง ทำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง เงินมัดจำการประมูล เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนข้อ 1.

กรณีบุคคลธรรมดาเป็นชาวต่างชาติ สำเนาพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานในประเทศหรือหนังสือรับรองที่พำนัก

-นิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาใบภพ.20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เงินมัดจำการประมูล เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนข้อ 1.

 

การปรับราคาประมูล

การประมูล จะเริ่มการประมูลจากราคากลาง หากมีผู้ประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย

กรณีรถยนต์ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท

กรณีรถยนต์ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท

กรณีรถจักรยานยนต์ราคาไม่เกิน 1 แสนบาท โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 1,000 บาท

กรณีรถจักรยานยนต์ราคาตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท

กรณีรถเพื่อการเกษตร โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอราคาสูงสุดจะถือเป็นผู้ชนะการประมูล การตัดสินพิธีกรถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าดำเนินการ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อคัน

- รถยนต์ 10,000 บาท

- รถจักรยานยนต์เกิน250 CC 10,000 บาท

- รถบรรทุก 6 ล้อ 12,500 บาท

- รถจักรยานยนต์ไม่เกิน250 CC 1,500 บาท

- รถบรรทุก 10 ล้อ 16,500 บาท

- รถเพื่อการเกษตร 8,000 บาท

- อุปกรณ์รถเกี่ยวข้าว รถไถ 1,000 บาท